نوشته‌ها

ماجرای گران شدن کرایه درشکه در زمان رضاخان

/
متن شبهه یا سوال: ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﺿﺎﺷﺎه ﮔﻔﺘﻦ:ﮐﺮﺍﯾﻪﺩﺭﺷﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻭﻥ ﺷﺪه !!! ﻟﺒ…

بریدن سر از سنت های اعراب و مسلمانان است!

/
متن شبهه یا سوال:آیا بریدن سر و آورن از نزد خلفا و حاکمان از سنت…