نوشته‌ها

چقدر کسی باید ناقص العقل باشد؟ گردیدن دور سنگ، کشتن یهودی بالغ، ازدواج با دختر۶ ساله، علم بی‌کران

/
متن شبهه یا سوال: متاسفانه با گسترش برنامه های ارتباط مجازی ، م…