نوشته‌ها

نیک‌پی شهردار تهران اعدام شد!

/
متن شبهه یا سوال: نیک‌پی شهردار تهران اول انقلاب اعدام شد…

از پدر پرسیم برای چی انقلاب كردید؟

/
متن شبهه یا سوال: «از پدر پرسیم برای چی انقلاب كردید؟ پاسخ داد: …