نوشته‌ها

آیا مردم ایران به زور شمشیر و ظلم اعراب مسلمان شدند؟!

/
متن شبهه یا سوال: آیا مردم ایران به زور شمشیر و ظلم اعراب مسلم…

بریدن سر از سنت های اعراب و مسلمانان است!

/
متن شبهه یا سوال:آیا بریدن سر و آورن از نزد خلفا و حاکمان از سنت…

کوروش کبیر ما رو ببخش، من ایرانی نیستم!

/
متن شبهه یا سوال: کوروش کبیر ما رو ببخش من ایرانی نیستم چو…

حمله نادر شاه به اعراب و اجبار روسری برای مردان عرب!

/
متن سوال یا شبهه: «حتما بخونین اگه ایرانی... روزی زنی نزد نا…