مطالب توسط ادمین

از پدر پرسیم برای چی انقلاب كردید؟

متن شبهه یا سوال: «از پدر پرسیم برای چی انقلاب كردید؟ پاسخ داد: برای اسلام گفتم مگه اون زمان نماز نمیخوندی؟ …چرا مگه مسجد نمیرفتی؟ …چرا مگه مكه نمیرفتی؟ …چرا مگه محرم تكیه ودسته نبود؟ … چرا بود مگه زنت حجاب نداشت؟ … چراداشت مگه نزول بدنبود …خیلی بدبود مگه ناموس محلتون حرمت نداشت؟ ……